Ekstraordinært årsmøte mandag 25 november 2019 kl 18.00 .

Ullensaker golfklubb holder ekstraordinært årsmøte mandag 25 november 2019 kl 18.00 på Lykkebo, Jessheim.

Dagsorden

1.Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.Valg av ordstyrer

3.Valg av 1 stk. referent

4. Valg av 2 stk. representanter til å underskrive protokollen

5. Klubbmidler til vanningsanlegg

På årsmøtet 20.03.2019 besluttet årsmøtet å innvilge 550 000 til UGAS som klubbens bidrag til vanningsanlegg på banen . I tillegg skulle eventuell refusjoner i form av moms refusjon/søknad på midler komme i tillegg. Forutsetningene har endret seg i forhold til hva som ble presentert på møtet.  Det medfører at vi i styret kaller inn til nytt møte for å legge fram ny informasjon og få medlemmenes godkjennelse til å fortsette arbeidet med ferdigstilling av prosessene rundt vanningsanlegg.

Med hilsen
Styret Ullensaker Golfklubb